De buurt schrijft naar Joke Schauvliege

14/02/2018

Mevrouw de Minister

U hebt geen idee hoeveel gezinnen in Zomergem en omstreken u hebt teleurgesteld door een milieuvergunning te verlenen aan de kippenfabriek van Mr. Werbrouck, te bouwen in de Spinhoutstraat te Zomergem. Om de belangen van één gezin en de veevoederindustrie te laten primeren op de vernietiging van een historisch landschap en een gezonde leefomgeving. Er zijn geen woorden sterk genoeg om ons ongeloof en onze woede uit te drukken.

Uw medewerker schreef dat u naar dit prachtig stukje Zomergem bent komen kijken maar dit geloven wij echt niet! Komen kijken om dan te zeggen dat dit geen “open vergezicht” is, tart iedere verbeelding!

U heeft beslist om geen beleid te voeren, maar om gewoon onvolledige adviezen te volgen vol halve waarheden.

Begrijpen wie begrijpen kan, ….

In een tijdperk waar iedereen, ook de overheid, de mond vol heeft over korte keten, duurzaamheid, diversifiëring en grondgebonden landbouw, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie, niet voor binnenlandse consumptie, maar voor de export. Kippen die volgepropt worden met aangevoerd krachtvoer. Korte keten = nee, duurzaamheid = nee, gediversifieerd = nee, grondgebonden = nee. De “kippen” worden de “varkens”  van de toekomst. Hoe gaat het gezegde ook weer: een ezel stoot zich geen twee keer…

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat iedereen steeds minder vlees gaat eten en dat deze tendens zich zal doorzetten, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek waarschuwt dat we ons huidig voedselpatroon niet kunnen blijven aanhouden en dat het aantal slachtdieren best niet meer toeneemt, gaat Vlaanderen inzetten op  een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar zoveel landbouwers klagen over het tekort aan akkerland, gaan we op wat nog rest aan akkerland en weiland nog wat mega-KIPPENstallen bijbouwen om op die manier het mooie landschap van weleer compleet te vernietigen voor de komende generaties en dit enkel voor het winstbejag  van de veevoederindustrie.

In een tijdperk waar we overspoeld worden met “klimaatacties” vanuit de Vlaamse overheid en de provincie gaat Vlaanderen inzetten op een vervuilende  KIPPEN-industrie zonder toekomst op lange termijn. En dan wil men ons doen geloven dat de luchtkwaliteit en de uitstoot van fijn stof ernstig wordt genomen…

In een tijdperk waar men de mond vol heeft over klimaatopwarming en waar soms zelfs kleine opritten niet meer mogen geplaveid worden, geeft u toestemming  tot meer dan 8000 vierkante meter verharding in een gebied dat altijd drassig is en nu al dikwijls onder water staat.

In een tijdperk waar iedere week wel een schandaal aan het licht komt op vlak van dierenleed en infecties, gaat Vlaanderen inzetten op nog grotere concentraties dieren en nog grotere KIPPENstallen. Stallen waar 40000 dieren opeengestapeld zitten die nooit het daglicht zien en die 24u per dag krachtvoer moeten eten …

Dus een dikke proficiat aan u, aan gedeputeerde Vercamer, aan de  Provincie Oost-Vlaanderen,  voor dit staaltje van kortzichtig korte termijn denken, waardoor voor de komende generaties ons landschap, onze luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de grondgebonden landbouw verder wordt om zeep wordt geholpen en dit voor het winstbejag van enkelingen. We hadden gehoopt dat u een “beleid-maker” was, niet dus.

De uitspraak “Après nous, le déluge” (1757) heeft nog niets aan actualiteit verloren…

Proficiat, proficiat, proficiat.

Katrien De Muynck, Haagstraat – Zomergem.

*************************************************************************************

13/02/2018

Geachte Mevrouw de Minister,

De buurt rond de Spinhoutstraat begrijpt nog steeds Uw beslissing niet tot aanleveren van de nodige vergunningen tot bouw van de kippenfabriek.

Iedereen is tegen, en toch worden de beslissingen van elke afzonderlijke instantie niet verder onderzocht of afgewezen.

Watertoets: de zone is een overstromingszone. Elk jaar opnieuw … ondanks het feit dat de provincie elk jaar weer grachten en meetjes laat zuiver maken … staat het hier onder water. Door weerom extra verharding te plaatsen door bouw van dit gevaarte en verharding er om heen, verkleint de zone van infiltratie en komt er weer dakoppervlak bij dat op een kleinere oppervlakte moet infiltreren. We kunnen niet blijven water evacueren, dit zorgt voor een daling van het grondwater. Het duurt jaren voordat het grondwaterpeil hoog genoeg zal staan. En dit gaat blijven zakken, want de kippenfabriek zal heel veel water oppompen = water uit de ondergrond, waar het peil nu al laag van staat. Er zit namelijk op een 6-tal meter een waterafsluitende laag in de ondergrond die ervoor zorgt dat  het water heel moeilijk in de ondergrond dringt. De kippenfabriek zal wel water oppompen onder deze 6m, dit is onze buffer voor drinkbaar water.

Mobiliteit: de directe ontsluiting naar de E40 door Hansbeke is nog steeds niet in orde. Momenteel heeft Infrabel een budget voor een tunnel … maar als deze er niet komt, dan dient de traffic doorheen wijken te gebeuren en langsheen een smalle brug. Het zware transport zal wegenis die niet geschikt is voor regelmatig zwaar verkeer om zeep helpen.

Luchtpollutie: Sinds de opkomst van VEA hangt iedereen die een nieuwbouw zet of een grote renovatie doet vast aan EPB energieprestatiebeheer. Iedereen dient een ventilatie systeem te hebben om zo continu verse lucht binnen te halen. Deze systemen kunnen niet uitgezet worden. Daar waar men vroeger een raam open zette om te “verluchten”, is dit nu automatisch. Op dit moment hebben we geen echte problemen, buiten enkele malen per jaar als de boeren het land bemesten “beren”. Bij onderzoek blijkt dat bij kippenstallen er een continuïteit is in stankoverlast. Zowel stank, stof, ammoniakgassen, … Hoe moeten wij ons hiertegen wapenen? heeft u een idee hoe wij onze installaties, die wettelijk verplicht zijn kunnen aanpassen op de kosten van de veroorzaker? De kippenfabriek komt er wel heel makkelijk mee af om slechts 20% aan stofreductie te doen, en verder niets. Als je ziet dat in industriegebieden er firma’s zijn, die waterwassingen moeten toepassen op lucht, extra filters … Dit hoeft blijkbaar allemaal niet bij de kippenfabriek in Zomergem.

Bovendien wil ik u mededelen, dat op een boogscheut van Zomergem, het dorpje Bellem ligt, met ook hier momenteel kleinschalige kippenkwekerijen. Deze werden niet of amper mee in rekening gebracht in de studie van SBB. Bovendien is ook hier een proces tegen een nieuw kippenfabriek bezig. De eigenaar van deze fabriek heeft ook terreinen op een paar 100-den meters van de inplanting van de kippenfabriek van dhr Werbrouck. Wat gaat u doen? als U de ene fabriek toelaat, gaat u de andere er tegenover verbieden? En zo zal vrij snel de hele open ruimte dichtslibben.

Het is net of de hele Zomergemse regio in kleur staat als kippenzone.

SORRY maar wij zijn GEEN KIPPEN, wij PIKKEN dit niet.

Waarom blijft voor ons de vraag? Waarom kan het bedrijf niet in Sinaai blijven en zich daar aanpassen aan zijn habitat? Waarom het probleem verschuiven? Waarom dan ook nog eens vergroten?

En dan nog wat … de bouwgronden in Zomergem liggen qua kostprijs tussen de 200 à 300 EUR. Voor de gewone werkende man in de straat kost een stuk bouwgrond al vlug 200.000 EUR à 300.000 EUR afhankelijk van de grootte van het terrein en dan staat er nog geen woning op. De kippenfabriek komt op een stuk grond dat vermoedelijk zelfs die prijs niet kost, en waar een boer zijn stulpje kan op zetten ook al is dit geen bouwgrond.

De inwoners hebben destijds deze kostprijzen moeten betalen en zien alles, ook de waarde van de woonst gewoon dalen. We hebben al amper een interest op de spaarboekjes, dat ook nog eens ons vastgoed gaat zakken in waarde.

Voor dit alles, DANK U WEL mevrouw de Minister

Hopelijk komt u nog terug op uw beslissing

Met vriendelijke Groeten

Wim La Fontaine – Haagstraat Zomergem

*************************************************************************************

12/02/2018

Mevrouw de minister,

Het is onbegrijpelijk dat U de belangen van één kippenbedrijf en de veevoederindustrie laat primeren op de vraag en het streven van honderden gezinnen, waarvan vele met nog jonge kinderen, naar een gezonde leefomgeving en het behoud van het nog schaarse open landschap.

Kunt u deze beslissing herzien aub?

Met vriendelijke groeten,

Jan Van Vooren – Haagstraat, Zomergem

P.S.: En wat met die kippen. Nog zo veel dierenleed er bij!!!!!!!

*************************************************************************************

02/02/2018

Mevrouw de minister,

Wij zijn totaal verstomd en vinden het absoluut onbegrijpelijk dat u onlangs de milieuvergunning hebt goedgekeurd voor een industriële kippenkwekerij in de Spinhoutstraat in Zomergem.

We lazen in uw beslissing dat er hier geen sprake is van open ruimte????
We denken- durven alsnog te hopen – dat deze zin hier verkeerd staat en in een ander dossier thuis hoort, waar u de vergunning nog voor moet geven.
Want deze inplanting gebeurt immers wel in de laatste zuidwaartse Open Ruimte die Zomergem nog heeft.
Misschien komt u dit best zelf eens ter plaatse nachecken?

Naast dit aspect van open ruimte staan er nog verschillende punten in uw vergunning, die we absoluut en gemakkelijk kunnen weerleggen.

U bent toch –naast minister van landbouw – ook minister van natuur? Twee bevoegdheden die evenwaardig (zouden moeten) zijn?
In deze tijd-waar zoveel natuur langzaam maar zeker beetje bij beetje verdwijnt- zou u toch zeker heel erg moeten instaan om open ruimtes te beschermen en te bewaren.
U hebt daarvoor immers de bevoegdheid.

Dit dossier leeft in gans Zomergem, niet enkel bij de naaste betrokkenen. Met uw beslissing heeft u veel inwoners ontgoocheld, die niet langer in ‘uw natuurbeleid’ kunnen geloven.

Met heel ontgoochelde groeten,

Annemie De Bie
gemeenteraadslid Groen-Zomergem

*************************************************************************************

Pepijn De Coninck (@PepijnDeConinck) heeft getweet om 10:54 a.m. on wo, jan. 31, 2018:
@JokeSchauvliege je mag gerust weten dat veel jonge gezinnen nu heel ontstemd zijn dat er door Uw beslissing een kippenFABRIEK zal gebouwd worden in onze achtertuin en mooi landelijk Zomergem. De volgende generatie wordt niks meer gegund! Echt proficiat!

Advertisements

Buurtbewoners geschokt: minister van landbouw en natuur verleent milieuvergunning

DSCN4689 (Large)

“Tot onze verbazing gaf de minister van landbouw en natuur de goedkeuring in het milieudossier aan de kippenkwekerij in onze achtertuin”, zegt woordvoerder Wim La Fontaine van actiecomité Liever Open Ruimte. “Blijkbaar wegen de landbouwaspecten voor de minister zwaarder dan haar bevoegdheid voor natuur.” De kans is nu een pak groter dat de kwekerij met 80.000 kippen er komt in de Spinhoutstraat in Zomergem.

De minister neemt deze beslissing tegen de bedenkingen van de buurt en het schepencollege in. De kwekerij komt nu dichter, wat zal leiden tot geurhinder, geluidshinder, problemen met dewaterhuishouding, impact op de gezondheid, een verschralende natuur, en gevolgen voor de mobiliteit en het landschappelijk karakter. De verkeersveiligheid van de schoolkinderen in de dorpskern Hansbeke wordt genegeerd.

De argumentatie van de minister luidt: “Uit alle adviezen blijkt dus dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het bedrijf is gesitueerd langs de N461, een gewestelijke verbindingsweg naar de E40, en sluit aan op een bestaand landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat. Het bedrijf ligt in een actief uitgebaat agrarisch gebied en in een landschap dat onderbroken wordt door bomenrijen en verspreide bebouwing. Er is dus geen sprake van open vergezichten, evenmin worden de bestaande natuurwaarden geschaad.”

Ander dossier?

Als we de argumentatie van de minister lezen, lijkt het om een ander dossier te gaan. Een kort bezoek aan de buurt had de minister mogelijk op andere gedachten kunnen brengen.

We beraden ons met het actiecomité, maar de kans is groot dat we de strijd verder zetten en in beroep gaan bij de Raad van State. Dit is dan een beroep dat loopt naast ons lopende beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen (mbt de stedenbouwkundige aspecten). “Deze kwekerij kan en mag er niet komen”, besluit La Fontaine.

Open brief aan minister Schauvliege

T.a.v. Mevrouw J. Schauvliege
Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Geachte mevrouw de Minister,

BETREFT: Het verlenen van een milieuvergunning aan een nieuw op te richten pluimveebedrijf in de Spinhoutstraat te Zomergem.

Ik schrijf u als bezorgde inwoner van een mooie landelijke buurt in Zomergem die vlakbij het akkerland ligt waarop de heer Werbrouck zijn megakippenbedrijf (80.000 kippen) wenst in te planten.

Als lid van het Actiecomité LieverOpenRuimte werd ik samen met twee andere betrokkenen op 28 december jl. op uw kabinet ontvangen door Mw. Saan Alexander die met aandacht naar onze argumenten heeft geluisterd.

Dit schrijven betreft geen herhaling van technische feiten over milieubelasting , wateroverlast, transport, luchtvervuiling en geuroverlast. Dit werd reeds uitvoerig uit de doeken gedaan in de 173 bezwaarschriften die in dit dossier door verontruste buurtbewoners en organisaties werden ingediend, in het gefundeerde beroepschrift van onze raadsman Meester Gwijde Vermeire en tijdens het onderhoud met uw medewerkster mevrouw Alexander.

Zoals u ondertussen wellicht heeft vernomen, heeft de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 27 juli 2017 de aanvraag voor een milieuvergunning goedgekeurd, dit ondanks de 173 bezwaarschriften en het ongunstig advies van de gemeente Zomergem. Zelfs het negatief advies van de Provinciale Milieucommissie mocht niet baten. De Deputatie legde dit zonder gefundeerde motivatie naast zich neer.

De gemeente Zomergem weigerde nadien ook de stedenbouwkundige vergunning, maar deze beslissing werd door de Bestendige Deputatie op 9 september 2017 eveneens ongedaan gemaakt. De hierbij gehanteerde motivatie wordt gekenmerkt door foute gegevens en manifeste onwaarheden, waaruit duidelijk blijkt dat niemand de moeite heeft genomen om alle bezwaren goed te lezen en ter plaatse te komen kijken. Deze beslissingen zijn naar mijn mening een Deputatie, die er in haar beleidsverklaring prat op gaat het algemeen welzijn van alle Oost-Vlamingen te behartigen, onwaardig.

Ik schrijf u dus in de eerste plaats als een verontwaardigde en verontruste Oost-Vlaming.

Ik durf te hopen dat u , vooraleer over dit dossier te beslissen, ter plaatse komt kijken welk prachtig stukje ongerepte natuur door deze mogelijke inplanting onherroepelijk vernietigd zal worden. Dagelijks komen hier talloze fietsers en wandelaars genieten van het mooie landschap, hier zien we geregeld wilde reeën en hier huist de grootste steenuilenpopulatie van Vlaanderen. Dit vooral dankzij de talrijke oude knotwilgen, die Mr.  Werbrouck op het stuk voorzien voor zijn kippenbedrijf trouwens al heeft ontworteld in volle broedseizoen, zonder toestemming en terwijl er nog geen enkele vergunning werd afgeleverd.

Wij wonen hier in een buitenwijk van Zomergem, een wijk die meer en meer toeristisch wordt (o.a. door het mooie landschap), een wijk waar heel veel gezinnen met jonge kinderen resideren en waar verscheidene gemengde grondgebonden landbouwbedrijven eraan denken een deel van hun bedrijf ook toeristisch te exploiteren aangezien wij op een knooppunt van verschillende fietsroutes liggen. Er is trouwens nog maar net een prachtig nieuw fietspad aangelegd om het gebied op dat vlak meer te ontsluiten. Iedereen die bij mij op bezoek komt steekt de loftrompet over dit unieke landschap en steevast krijg ik te horen “hoe jammer het is dat er in Vlaanderen niet meer van deze landschappen zijn”. Moet één van de weinige waardevolle open landschappen die Oost-Vlaanderen nog rijk is echt helemaal gehypothekeerd worden door de inplanting van milieuonvriendelijke hangars en lelijke silo’s? Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een ministerieel beleid met visie.

Ik ben iemand die nog graag vertrouwen wil hebben in de politiek en zijn vertegenwoordigers. Ik en met mij honderden Zomergemnaars willen graag zien dat de overheid de zorg voor Vlaanderen ter harte neemt door wat er nog overblijft aan mooie plekken te koesteren als een kostbaar erfgoed. Politici hebben toch ook kinderen en kleinkinderen? Vinden ze het dan niet belangrijk om voor hen en voor de toekomstige generaties wat nog mooi is te vrijwaren en te beschermen?

Helaas moet ik tot mijn ontgoocheling vaststellen dat er in Vlaanderen – in tegenstelling tot Nederland- al te gemakkelijk gezwicht wordt voor de macht van de agro-industrie. Een industriële kwekerij voor 80.000 plofkippen (zoals men ze in Nederland plastisch omschrijft), die om de zes weken richting slachthuis gaan, kan men nog  bezwaarlijk “land-bouw” noemen. Toch gaat onze verouderde wetgeving er nog altijd van uit dat dergelijke grootschalige slachtkuikenfabrieken waarop men gemakshalve het etiket ‘ para- agrarische activiteit ‘ plakt – in een ongerepte grondgebonden landbouwzone thuishoren. Mijn inziens is het niet alleen kortzichtig om zo te denken, het is onrechtvaardig. Een onrecht voor de natuur , een onrecht voor het landschap, een onrecht voor de kinderen, voor de komende generaties en voor alle “echte” grondgebonden landbouwers die op een respectvolle manier hun bedrijf willen runnen en zoeken naar duurzame alternatieve vormen van exploitatie in harmonie met het landschap en de omgeving.

Het is onwaarschijnlijk dat er voor een dergelijk bedrijf geen geschiktere plek gevonden kan worden dan één van de weinige waardevolle open landschappen in Oost-Vlaanderen?  Een prachtig typisch Oost-Vlaams landbouwlandschap met knotwilgen, mooie akkers en weiden waarlangs dagelijks veel fietstoeristen passeren en waarrond zoveel jonge gezinnen een thuis gevonden hebben. Laten we dit alstublieft behouden voor de komende generaties.

Welke meerwaarde is er voor de gemeenschap aan een gigantisch niet-grondgebonden kippenbedrijf dat niet eens lokale tewerkstelling creëert? Waarom kan het probleem van de kippenindustrie, want het is een probleem, niet bekeken worden op Vlaams en/of federaal niveau? Er moeten betere locaties te vinden zijn in Vlaanderen waar de impact op het landschap, de natuur en de omgeving minder groot is. Is het niet de taak van de besluitvormers om vooruit te denken, een hedendaagse visie te ontwikkelen en niet klakkeloos een verouderde wetgeving te volgen die dit soort wantoestanden en ruimtelijke wanorde nog toestaat.
Ik hoop dan ook, mevrouw de Minister, dat u het financieel belang van één gezin en één industrie niet laat primeren op het algemeen welzijn van een hele buurt en gemeenschap. We willen graag blijven geloven dat onze politici de zorg voor de komende generaties ernstig nemen. Daarom nogmaals een pleidooi om de arbitraire kortetermijnvisie van de Provinciale Deputatie een halt toe te roepen door genuanceerder te redeneren dan: “dit is agrarisch gebied, dus een landbouwbedrijf hoort er thuis”. Ik weet het, het wettelijk kader loopt achter, maar laten we dit alstublieft geen landbouw meer noemen. Dit gaat over kippenINDUSTRIE. Kippenindustrie waardoor, paradoxaal genoeg, waardevolle akkerbouwgebieden verloren gaan voor altijd.

Ik weet dat het niet gebruikelijk is en u heeft het ongetwijfeld zeer druk, maar u woont niet zover af, dus alstublieft kom u zelf eens kijken naar het prachtige karakteristieke open landschap in de Spinhoutstraat en omgeving. Laten we dit vrijwaren en de landbouwers ondersteunen die echt aan grondgebonden landbouw doen en die deze eeuwenoude prachtige weilanden en akkers met het respect behandelen dat ze verdienen. (Een recente studie over het gebied bevestigt dat deze akkers reeds vruchtbare landbouwgebieden waren in de Romeinse tijd!) Laat ons dit “landbouwgebied” “land-bouw-gebied” laten. Ik hoop dat de etymologische betekenis van dit woord toch nog voor iets staat.

Laten we Vlaanderen mooi en leefbaar houden voor de komende generaties en neen zeggen tegen dit ongezonde, milieubelastend bedrijf in een Vlaanderen met nog zo weinig open ruimte. Honderden buurtbewoners, waaronder veel jonge gezinnen, rekenen op uw daadkracht en visie om er voor te zorgen dat hun waardevolle directe leefomgeving niet onherroepelijk wordt verwoest door een industrie zonder toekomst op lange termijn. Er zijn zoveel gegronde bezwaren in dit dossier, uitvoerig toegelicht in alle bezwaarschriften en beroepsschriften. We kunnen alleen maar hopen dat een wijze politica nu een wijze beslissing neemt waarin de zorg voor een gezond Vlaanderen en een gezonde gemeenschap primeert.

Een bezorgde, verontruste Zomergemnaar.

Katrien De Muynck

Lid van het Actiecomité LieverOpenRuimte

Effecten kippenkwekerij op uilenpopulatie

Ons actiecomité kreeg een mail van Lode Van De Velde, van Vogelwerkgroep Zomergem, die de mogelijke effecten beschrijft van de komst van een kippenkwekerij met 80.000 slachtkuikens op de uilenpopulatie in onze buurt.

vilda_9270_kerkuil_rollin_verlinde_a5_33192
Foto Natuurpunt

“Ro is een waardevol agrarisch gebied. Het is al van oudsher een prachtig gebied met blijvende weiden omzoomd door knotwilgen. Deze knotwilgen-omranding zijn een stuk erfgoed in Zomergem. Ze vormen de habitat van steenuilen. In de holtes van de knotwilgen vinden ze hun nestplaats en de weiden en grasbermen zijn uiterst belangrijk voor hun voedsel: grote insecten, wormen en muizen. In Vlaanderen staat deze steenuilenpopulatie onder zeer zware druk door het opkomen van de industriële landbouw. Knotwilgen worden massaal gekapt, kapotte exemplaren worden niet vervangen en historische weiden worden gescheurd. Door een doorgevoerde bescherming van deze knotwilgen en weiden heeft Zomergem één van de grootste populaties aan steenuilen in Vlaanderen (70 broedkoppels, Lode Van De Velde). Ongeveer 45% van deze populatie situeert zich in het Rogebied. Hier moeten we natuurlijk zorg voor dragen. De eigenaar van de milieuaanvraag is al bezig met het doodsproeien van het gras op de weiden en het verwijderen van de knotwilgen. In deze knotwilgen zitten (zaten) steenuilen (observaties gedaan door Lode Van De Velde & Peter De Bock). Dit gebied is ook foerageergebied van de kerkuil (broedplaatsen op 300m en 750m van dit perceel) en ransuil (broedplaats op 500m van dit perceel)(Lode Van De Velde). Het verdwijnen van de weiden door de bouw van dit megabedrijf en het lawaai van het bedrijf zelf en aan- en afrijdende vrachtwagens en tractoren zullen alle uilen in de omgeving verdrijven.

Tevens kan men stellen dat Steenuilen, gezien hun nood aan kleine landschapselementen, volledig zullen verdreven worden in deze zone. 2 koppels die op en rond het perceel broedden zijn hun nestplaats reeds verloren door het vernietigen van knotwilgen en het besproeien van het land. Aangezien zij voornamelijk leven van wormen en insecten ,die zeer gevoelig zijn aan sproeistoffen, hebben ze daar dus ook geen voedsel meer te zoeken.

Dergelijke grote industriële bedrijven zijn wettelijk verplicht om aan ongediertebestrijding te doen. De exacte cijfers daarvan zijn op te vragen bij de overheid. Uilen en roofvogels zeer hypergevoelig aan pesticiden maar nog meer aan toxische stoffen die men in muizen- en rattenvergif kan vinden. De meeste producten om muizen en ratten te bestrijden, zijn gemaakt op basis van anticoagulantia. Deze stoffen veroorzaken een verhoogde bloedingneiging. De reden hiervoor is dat ze een tekort veroorzaken van het actieve Vitamine K. Dit vitamine zorgt er voor dat de niet-functionele precursors van stollingsfactoren II, VII, IX, X, Proteïne S en Proteïne C naar hun actieve vorm worden omgezet. Het gevolg is dus een tekort van deze stollingsfactoren. Uilen en roofvogels kunnen dus hun ganse kroost verliezen aan 1 toxisch geladen prooidier. Dergelijke bedrijven kunnen ervoor zorgen dat populaties in een straal van 3km volledig van de kaart worden geveegd. De bestaande broedplaatsen in de buurt zijn dus op voorhand ten dode opgeschreven : geen jachtgebied, vergiftigde prooien, verkeersslachtoffers door zwaar verkeer, verdwijnen van hun biotoop…”

Lode Van De Velde
Vogelwerkgroep Zomergem

Grote zorgen over wateroverlast: “Hier hoort geen industrieel bedrijf”

IMG_6576

“Dat hier een industrieel bedrijf kan komen is toch gewoon ondenkbaar”, zegt Wim La Fontaine, woordvoerder van actiecomité Liever Open Ruimte, die strijdt tegen de komst van een kippenkwekerij met maar liefst 80.000 slachtkuikens in Zomergem. “In dit gebied is er regelmatig wateroverlast. Hoe zal het bedrijf daar mee omgaan? Maar vooral: wat zal de impact zijn van deze bijkomende verharding op de buurt?”.

Actiecomité Liever Open Ruimte liet een gerechtsdeurwaarder de wateroverlast vaststellen. “Deze wateroverlast is echter geen unicum, maar is meermaals per jaar waar te nemen”, zegt La Fontaine. “Op zich was dit nooit een groot probleem, omdat er vaak voldoende buffer was om dit op te vangen. Bij momenten was het wel op het randje en er staan af en toe zelfs enkele straten blank. Elke aantasting van de buffer zorgt dus potentieel voor grotere overlast. Dit is exact wat dit bedrijf zal doen.”

Dit komt bovenop eerdere bedenkingen die we formuleerden, onder andere over de verwerking van afval, mobiliteit, aantasting van de open ruimte en geuroverlast.

Hoop in handen van minister

“Onze hoop ligt voor het milieudossier in de handen van Meetjeslands minister voor landbouw en milieu, Joke Schauvliege. Na een weigering door het schepencollege van Zomergem, heeft de bestendige deputatie de vergunning toch toegekend. Ze deden dit tegen het negatieve advies van hun eigen Provinciale Milieuvergunningscommissie in.

“Deze beslissing heeft ons erg verwonderd”, zegt La Fontaine. “We hopen dat minister Schauvliege een beslissing neemt die aansluit bij de visie die ze zelf heeft ontwikkeld, waarin de betonstop, inbreiding en het behalen van klimaatdoelstellingen centraal staat.”

Beroep tegen stedenbouwkundige beslissing

Ondertussen gaat het actiecomité in beroep tegen de bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunning door de Bestendige Deputatie. Ook de gemeente Zomergem ging tegen deze toelating in beroep. “We bereiden op dit moment ons beroep voor de Raad voor vergunningsbetwistingen voor, dat we in naam van enkele buurtbewoners zullen indienen. ”

“Het is onbegrijpelijk dat de deputatie ondanks alle negatieve adviezen toch groen licht geeft voor een industrieel kippenbedrijf. De buurtbewoners stellen zich daar vragen bij en begrijpen niet waarom één van de steeds schaarser wordende ‘open ruimtes’ in Oost-Vlaanderen geen open ruimte kan blijven met de zo karakteristieke aangename afwisseling van weilanden, akkerland en wilgenkanten, iets wat ons Vlaamse landschap zo typisch en waardevol maakt. Dit landschap dreigt te verdwijnen door de massale opkomst van gigantische industriële kwekerijen. De provincie die momenteel duurzaamheid, leefbaarheid en korte keten hoog in zijn vaandel draagt, keurt dit zonder steekhoudende argumentatie goed. Dit terwijl er zoveel landbouwbedrijven leegstaan die men zou kunnen aanpassen zodat er geen nieuwe open ruimte moet worden aangesneden.”

Contact
Wim La Fontaine
0499 05 46 62
wimlafontaine@gmail.com

Stand van de dossiers

We schetsen hier de stand van zaken van zowel het milieu- en stedenbouwdossier.

Milieudossier:
– Het college van burgemeester en schepenen van Zomergem heeft de vergunning geweigerd;
– De bestendige deputatie heeft de vergunning toch toegekend (ondanks het negatieve advies van de provinciale milieuvergunningscommissie);
– Zowel de gemeente als het actiecomité zijn hiertegen in beroep gegaan. Het is nu aan de minister om een besluit te nemen;
– Als het ja is en de tegenpartij krijgt de vergunning dan kunnen wij nog naar de raad van State gaan en onze zaak daar gaan bepleiten;
– Als het nee is dan kan de tegenpartij hetzelfde doen.

Stedenbouwdossier:
– De vergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen van Zomergem;
– De deputatie heeft toch de toelating gegeven;
– De gemeente heeft beslist om tegen deze toelating in beroep te gaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen;
– Actiecomité Liever Open Ruimte gaat ook in beroep tegen de toelating.