Dien uw bezwaarschrift in tegen nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag industrieel kippenbedrijf Spinhoutstraat

Beste buren, vrienden en sympathisanten, 

Momenteel loopt het openbaar onderzoek in de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de industriële kippenstal in de Spinhoutstraat te Zomergem/Lievegem. 

Dit betekent dat we opnieuw bezwaar kunnen/moeten indienen. 

Concreet kan u bezwaar indienen vóór 4 mei 2022. U kan zelf een bezwaarschrift opmaken en indienen. Wil je graag een aanzet voor de tekst, dan vindt u die hieronder. Hoe u precies bezwaar kan indienen, leest u verder.

Moest u zich afvragen of dit nog zin heeft: het antwoord is een volmondige ja. Hoe meer we het signaal geven dat agro-industriële installaties niet thuishoren in Zomergem/Lievegem, hoe groter de kans dat het open landschap van onze gemeente behouden blijft. 

Stuur gerust ook door naar vrienden en sympathisanten, in deze fase van de procedure is het belangrijk dat we samen een krachtig signaal geven.

Voor de duidelijkheid nog even de chronologie van deze zaak: 

De stedenbouwkundige vergunning van het bedrijf werd reeds twee keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen om dan door de Provincie Oost-Vlaanderen toch weer te worden  toegekend in het voorjaar van 2021. We tekenden voor de derde keer beroep aan tegen deze toekenning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze zaak loopt nog. 

Ondertussen werd ook de milieuvergunning vernietigd door de Raad van State en Vlaams minister Demir heeft deze vernietiging in juli 2021 bekrachtigd. 

Aangezien sinds juli 2021 de huidige kippenstallen niet meer vergund zijn maar toch geëxploiteerd werden (onwettelijk), heeft de Omgevingsinspectie Vlaanderen verschillende keren controles uitgevoerd en de exploitatie werd in maart 2022 voor de tweede keer stilgelegd. 

Begin april werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning (noot: vroeger moest men een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, ondertussen is deze procedure gewijzigd tot de aanvraag van één omgevingsvergunning). 

Dit betekent dat het dossier terug “als nieuw” wordt behandeld, alsof er nog geen kippenstal zou staan. Logisch, want de gebouwen die er nu staan, zijn momenteel niet vergund.  

De gemeente Lievegem startte een openbaar onderzoek, waarbinnen iedereen die dat wil, bezwaar kan aantekenen. 

Hoe kan je bezwaar indienen? 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren over de aanvraag en het nog niet goedgekeurde milieueffectrapport en/of omgevingsveiligheidsrapport voor 4 mei 2022 worden ingediend per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem, of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be (projectnummer OMV_2022015234, Spinhoutstraat 5, Lievegem), of tegen ontvangstbevestiging worden afgegeven in het administratief centrum van de gemeente, Kasteeldreef 72 9920 Lovendegem.

Vermeld duidelijk het projectnummer OMV_2022015234, je naam en adres op je bezwaarschrift. 

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk bezwaren indienen. Elke inwoner van onze gemeente kan bezwaar indienen, dus je kan per gezin meerdere bezwaren indienen. Indien je problemen zou hebben bij het indienen, contacteer ons dan via katriende.muynck@telenet.be of ans.mouton@telenet.be.

Alleszins onze oprechte dank aan iedereen die ons blijft steunen!

Buurtcomité Liever Open Ruimte

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s